ΕΓΓΥΗΣΗ

 

Εάν το παραγγελθέν είδος είναι ελαττωματικό και το ελάττωμα έχει συμβεί πριν από την παραλαβή των εμπορευμάτων, ο Πελάτης πρέπει να ενημρώσει γραπτώς την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας εντός 3 εργάσιμων ημερών.στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: webshop@devergo.com

Από την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος, θα το αντικαταστήσουμε δωρεάν εντός 14 ημερών κατά την επικογή του Πελάτη μας.

Εάν το παραγγελθέν προϊόν θα πάθει ζημιά εντός 6 μηνών, παρακαλούμε να το επιστρέψετε στην κεντρική μας διεύθυνση μαζί με το τιμολόγιο. Θα το ελέγξουμε με τα δικά μας έξοδα και θα σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα.

Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης (οι πρώτοι 6 μήνες) η επαναζήτηση διαχειρίζεται από την υπηρεσαία πελατών τον διανομέα (FLAS Ε.Π.Ε.)

Σε περίπτωση συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές, ο Πελάτης μπορεί να διεκδικήσει τις αξιώσεις εγγύησης εντός 2 ετών από την ημερομηνία παραλαβής. Κατά τους πρώτους 6 μήνες της εγγύησης, η απαραίτητη ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη παρέχεται από τον διανομέα, στους υπόλοιπους 18 μήνες ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες προστασίας καταναλωτή σχετικά με το παράπονό του, και αν διαπιστωθεί πως έχει δίκιο, μπορείτε να επιβάλλει την εγγύησή του μέσω των σχετικών πρακττικών.

Δεν υπάρχει τρόπος να το επιστρέψουμε και δεν είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τα πακέτα που επιστρέφονται με αυτή τη φόρμα.

Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής με πληρωμή με αντικαταβολής, και δεν είμαστε σε θέση να παραλάβουμε δέματα που στέλνονται μ΄ αυτόν τον τρόπο.

Να λάβετε υπόψη, ότι βρώμικα, μολυσμένα, λασπωμένα βρεγμένα προϊόντα λόγω υγιεινής δεν αποδέχονται από μας. Σε περίπτωση παράπονων παρακαλούμε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα σε καθαρή και στεγνή κατάσταση.

Όσον αφορά την χρήση και διαχείρηση του προϊόντα, τους όρους και προϊποθέσεις της εγγύησης διέπονται οι οδηγίες χρήσης που παρέχονται στην αγορά, καθώς επίσης είναι ραμμένες στα προϊόντα.

Οι κανόνες εγγύησης διέπονται από τις διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 159-167 παράγραφος 6. του Νόμου V. έτους 2013 περί Αστικού Κώδικα, στην διάταξη 19/2014 GKM, καθώς επίσης στα άρθρα 305-311. του Νόμου IV του 1959 περί Αστικού Κώδικα.

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, σε όλες τις περίπτωσεις που η βλαβή του προϊόντα διορθώνεται χωρίς να μειωθεί η αξία και η χρήση του, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση ή την επιστροφή της τιμής αγοράς, αν αυτό για τον διανομέα δεν προκαλεί δυσανάλογα έξτρα έξοδα σχετικά με ττη επισκευή.

 

Ο Αστικός Κώδικας ορίζει στο άρθρο 306. του Νόμου IV του 1959:

 

306. § (1) σε περίπτωση ελαττωματικής απόδοσης

1.πρώτ΄ απ΄ όλα – κατά προτίμηση  - δικαιούται να απαιτήσει διόρθωση ή αντικατάσταση, εκτός αν η εκπλήρωση της επιλογής εγγύησης είναι αδύνατη να γίνει, ή αν αυτό για τον διανομέα προκαλεί δυσανάλογα έξτρα έξοδα σε σύγκριση με την άλλη επιλογή, παίρνοντας υπόψη την αξία του προϊόντα άριστης κατάστασης, τη σοβαρότητα της παράβασης της σύμβασης και την τα μειονεκτήματα που προκαλούνται στον κάτοχο με την εκτέλεση του δικαιώματος εγγύησης;

2.αν ο πελάτης δεν δικαιούται ούτε την διόρθωση, ούτε την αντικατάσταση, ή ο διανομέας  δεν ανέλαβε ούτε την διόρθωση, ούτε την αντικατάσταση, ή δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις υπό τους όρους και προϊποθέεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο (2) – κατά την προτίμηση  - μπορεί να ζητήσει η τιμή να μειωθεί ή να να υπαναχώρηθεί από τη σύμβαση. Λόγω ασήμαντης βλαβής δεν υπάρχει δυνατότητα απόσυρσης.

 

Σχετικά με το Δικαίωμα προς επανόρθωση (εφεξής " υπαναχώρηση"), την εγγύηση, καθώς επίσης τα θέματα εγγύησης, για το Διαδικτυακό μας Κατάστημα διέπονται οι προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες προβλέπονται στην Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών.

Αναφορά από τα άρθρα της επάνω οδηγίας:

Άρθρο 3.

Δικαιώματα του καταναλωτή

(1)  Ο πωλητής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά την παράδοση του αγαθού.

(2) Όταν υπάρχει έλλειψη συμμόρφωσης, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα είτε σε δωρεάν αποκατάσταση της συμμόρφωσης του αγαθού με επισκευή ή αντικατάσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 3, είτε σε προσήκουσα μείωση του τιμήματος, είτε σε υπαναχώρηση από τη σύμβαση όσον αφορά το αγαθό αυτό, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6.

(3) Ο καταναλωτής έχει, κατ' αρχάς, δικαίωμα να απαιτήσει από τον πωλητή την δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση του αγαθού, εκτός εάν μια τέτοια πράξη είναι αδύνατη ή δυσανάλογη.

Η επανόρθωση θεωρείται δυσανάλογη εάν, σε σύγκριση με τον εναλλακτικό τρόπο επανόρθωσης, συνεπάγεται για τον πωλητή υπερβολικά υψηλό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη:

- την αξία που θα είχε το αγαθό εάν δεν υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης,

- τη σημασία της έλλειψης συμμόρφωσης και

- κατά πόσον ο εναλλακτικός τρόπος επανόρθωσης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή.

Η επισκευή ή η αντικατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του αγαθού και τον σκοπό για τον οποίο ο καταναλωτής προόριζε το αγαθό.

(4) Ο όρος "δωρεάν" στις παραγράφους 2 και 3 αναφέρεται στα απαραίτητα έξοδα που συνεπάγεται η αποκατάσταση της συμμόρφωσης του αγαθού ιδίως οι δαπάνες αποστολής, το εργατικό κόστος και το κόστος των υλικών.

(5) Ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει προσήκουσα μείωση του τιμήματος ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση:

- εάν ο καταναλωτής δεν δικαιούται ούτε επισκευή ούτε αντικατάσταση ή

- εάν ο πωλητής δεν ολοκλήρωσε την επανόρθωση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ή

- εάν ο πωλητής δεν ολοκλήρωσε την επανόρθωση χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή.

(6) Ο καταναλωτής δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εάν η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ασήμαντη.

Άρθρο 4.

Δικαίωμα προς επανόρθωση

Όταν ο τελικός πωλητής υπέχει ευθύνη έναντι του καταναλωτή λόγω έλλειψης συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης, η οποία απορρέει από πράξη ή παράλειψη του παραγωγού, ενός προηγούμενου πωλητή ο οποίος εντάσσεται στην ίδια αλυσίδα συμβάσεων ή οποιουδήποτε άλλου ενδιαμέσου, ο τελικός πωλητής δικαιούται να στραφεί κατά του υπευθύνου ή των υπευθύνων στην αλυσίδα συμβάσεων. Η εθνική νομοθεσία ορίζει το ή τα πρόσωπα κατά των οποίων μπορεί να στραφεί ο τελικός πωλητής, καθώς και τις σχετικές αγωγές και προϋποθέσεις άσκησής τους.

Άρθρο 6.

Εγγυήσεις

(1) Η εγγύηση δεσμεύει νομικά το άτομο που την προσφέρει σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη δήλωση της εγγύησης και στη σχετική διαφήμιση.

(2) Στην εγγύηση πρέπει:

- να δηλώνεται ότι ο καταναλωτής έχει νόμιμα δικαιώματα δυνάμει της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας που διέπει την πώληση καταναλωτικών αγαθών και να καθίσταται σαφές ότι αυτά τα δικαιώματα δεν θίγονται από την εγγύηση

- να προσδιορίζονται, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, το περιεχόμενο της εγγύησης και τα ουσιαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της εγγύησης, και κυρίως η διάρκεια και η εδαφική της έκταση, καθώς και το όνομα και η διεύθυνση του εγγυητή.

(3) Εφόσον το ζητήσει ο καταναλωτής, η εγγύηση πρέπει να τίθεται στη διάθεσή του γραπτώς ή να περιέχεται σε άλλο διαρκές υπόστρωμα που του είναι διαθέσιμο και προσιτό.

(4) Το κράτος μέλος, όπου το καταναλωτικό αγαθό διατίθεται στο εμπόριο, μπορεί, σύμφωνα με τους κανόνες της συνθήκης, να επιβάλλει, στο έδαφός του, τη σύνταξη της εγγύησης σε μία ή περισσότερες γλώσσες που επιλέγει μεταξύ των επισήμων γλωσσών της Κοινότητας.

(5) Εάν η εγγύηση παραβαίνει τις απαιτήσεις των παραγράφων 2, 3 ή 4, κατά κανένα τρόπο δεν θίγεται η εγκυρότητα της εγγύησης αυτής και ο καταναλωτής μπορεί να βασιστεί στην εγγύηση και να απαιτήσει την τήρησή της.

Η εγγύηση ισχύει μόνο για τα «κρυφά» κατασκευαστικά και/ή ελαττώματα υλικών που κατά την πώληση ήδη υπάρχουν, αλλά εμσνίζονται μόνο κατά τη διάρκεια της φθοράς. Ζημιές που προκαλούνται από εξωτερικά μηχανικά φαινόμενα, υπερφόρτωση, κακή διαχείριση, ακατάλληλο καθαρισμό και σπιτική επισκευή δεν μπορούν να θεωρηθούν ως κρυφό ελάττωμα και μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια δικαιωμάτων εγγύησης.

Ο διαθέσιμος χρόνος για την κοινοποίηση των αιτιάσεων που προβλέπεται στο νόμο βασίζεται στο κατά πόσον έχει χρόνο ο αγοραστής να αναφέρει την καταγγελία όταν εμποδίζεται, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το ελαττωματικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη που θα μπορούσε να αυξήσει τη ζημία που προκλήθηκε.

Το ελάττωμα του προϊόντος πρέπει να γνωστοποιείται στον διανομέα όσο συντομότερο είναι δυνατόν, καθώς η συνεχιζόμενη χρήση του ελαττωματικού προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω, μη διορθωτές ζημιές, πράγμα που θα προκαλούσε έξτρα έξοδα στον κατασκευαστή, στην παρούσα περίπτωση στον διανομέα σε περίπτωση αντικατάστασης ή αγοράς.

 

H εξέταση των επιστρεφόμενων προϊόντων μπορεί να γίνει με οπτική, χειροκίνητη, αισθητηριακή, μη καταστρεπτική μέθοδο. Κατά την εξέταση θα λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των σχετικών προτύπων και της νομοθεσίας, οι εμπειρίες προηγουμένων εξετάσεων και οι πρακτικές απαιτήσεις χρήσης. Οι διαπιστευμένοι ανεξάρτητοι αρχές εξετάσεων που λειτουργούν στην Ουγγαρία δεν έχουν την αρμοδιότητα να υποχρεώνουν τον διανομέα να αντικαθιστά το προϊόν αντί για επισκευές, να δίνει έκπτωση ή να επιστρέφει την τιμή αγοράς.

Ο πελάτης δεν υποχρεώνεται να δεχτεί την γνωμάτευση του εξεταστή, καθώς επίσης την επισκευή, την αποζημίωση και τον τρόπο επίλυσης της ένστασης, αλλά η περαιτέρω διοίκησή του δεν είναι πλέον ευθύνη του διανομέα. Σε περίπτωση διαφοράς καταναλωτών, μπορείτε να ξεκινήσετε διαδικασία και στις επιτροπές διαιτησίας που λειτουργούν δίπλα στα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια του νομού (της πρωτεύουσας). Αρμοδιότητα στην διαδικασία έχει πάντα η επιτροπή διαιτησίας του τόπου και διεύθυνσης κατοικίας του καταναλωτή. Σε περίπτωση ελλείψης διεύθυνσης διαμονής και κατοικίας του καταναλωτή, η αρμοδιότητα της επιτροπής διαιτησίας βασίζεται στην έδρα της επιχείρησης που την αφορά η διαφορά καταναλωτών ή στην έδρα του φορέα που είναι εξουσιοδοτημένος να την εκπροσωπεί. Τα στοιχεία επικοινωνίας των επιτροπών διαιτησίας τα βρίσκετε στην ιστοσελίδα www.bekeltetes.hu.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με την γνωμάτευση και την μέθοδο επίλυσης διαφορών ποιότητας, έχετε δυνατότητα να επικοινωνήσετε με την περιφερειακή αρμόδια Εθνική Επιθεώρηση Προστασίας των Καταναλωτών, καθώς επίσης να υποβάλλετε αίτηση για αστική αγωγή. Τα στοιχεία επικοινωνίας, σύμφωνα με την νομοθεσία, θα τα βρείτε κρεμασμένα σε κάθε εμπορική μονάδα.

Σε περίπτωση που η ποιητική αντίρρηση είναι βάσιμη και η βλαβή δεν διορθώνεται, το προϊόν δεν θα διατηρηθεί, δεν θα επιστραφεί, αλλά θα καταστραφεί!


Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ)

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε μια ιστοσελίδα, στην οποία οι καταναλωτές μπορούν να εγγραφούν με αποτέλεσμα να έχουν δυνατότητα για επίλυση διαφορών σχετικά με τις διαδικτυακές αγορές. Χρειάζεται μόνο να συμπληρώσουν μια αίτηση αποφεύγοντας την δικαστική διαδικασία. Έτσι, οι καταναλωτές μπορούν να επιβάλουν τα δικαιώματά τους χωρίς, για παράδειγμα, να τους εμποδίζει η απόσταση.

Εάν θέλετε να υποβάλετε μια ένσταση σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που αγοράσατε στο Διαδίκτυο και δεν θέλετε να δικαστείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών.

Στην πλατφόρμα Εσείς και ο Έμπορος, ενάντια στον οποίο έχετε παράπονο, μπορείτε να επιλέξετε το Σώμα Επίλυσης Διαφφορών για να χειριστεί το παράπονο.

 

Ο ιστοτόπος της Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&Lng=HU

 

Το Διαδικτυακό Κατάστημα Devergo Official εγγυάται, ότι τα προϊόντα που προσφέρονται είναι ίδιες με τις περιγραφές προϊόντων και τις εικόνες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Διαδικτυακού Καταστήματος, έχουν την ποιότητα που χαρακτηρίζει την μάρκα, καθώς επίσης τις ιδιαιτερότητες που αναγράφονται στις περιγραφές του προϊόντα.

 

Το Διαδικτυακό Κατάστημα Devergo Official εγγυάται επίσης, ότι τα προϊόντα που προσφέροντια για πώληση είναι κατάλληλα για την προοριζόμενη χρήση τους, καθώς επίσης είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε είδος βλαβής κατασκευής, σχεδιασμού, ανάπτυξης, κατασκευής, υλικού ή κατασκευής που οφείλονται στη δική της παράλειψη. Οποιαδήποτε ποιοτική αντίρρηση που μπορεί να προκύψει εκ μέρους του Πελάτη, ο Πελάτης υποχρεώνεται να το γνοματοποιήσει γραπτώς στην ηλεκτρονική ταχυδρομική δ/νση:

webshop@devergo.com.

Το διαδικτυακό κατάστημα σ΄ αυτήν την περίπτωση θα ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον σχ. νόμο, δηλαδή το ελαττωματικό προϊόν διερευάται, επισκευάζεται ή αντικαθίσταται με προϊόντα που φέρουν τις ίδιες παραμέτρους, και σε περίπτωση ελλείψης αποθέματος κατόπιν αιτήματος του Πελάτη παρέχεται εγγύηση επιστροφής μετρητών.

Εάν η ένσταση είναι βάσιμη, εντός 6 μηνών από την ενημέρωση ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντα ή την επιστροφή της τιμής αγοράς.

 

Σε περίπτωση συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές, ο Πελάτης μπορεί να διεκδικήσει τις αξιώσεις εγγύησης εντός 2 ετών από την ημερομηνία παραλαβής σχετικά με τις βλαβές του προϊόντα, τα οποία στν στιγμή της παράδοσης ήδη υπήρχαν. Με την λήξη προθεσμίας 2 ετών, μετά πια ο Πελάτης δεν μπορεί να αξιώσει τα δικαίωματά του. Τα δικαιώματα εγγύησης μπορούν να εκτελεσθούν με το πρωτότυπο ή αντίγραφο του τιμολογίου.

 

Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης η επαναζήτηση διαχειρίζεται από την υπηρεσία πελατών του διανομέα (FLAS Ε.Π.Ε.)

Κατά τους πρώτους 6 μήνες της εγγύησης, η απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη παρέχεται από τον διανομέα, στους υπόλοιπους 18 μήνες ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες προστασίας καταναλωτή σχετικά με το παράπονό του, και αν διαπιστωθεί πως έχει δίκιο, μπορείτε να επιβάλλει την εγγύησή του μέσω των σχετικών πρακττικών.

 

Οι αξιώσεις προϊόντων του Πελάτη μπορούν να ασκηθούν ενάντια του κατασκευαστή ή του δινομέα του προϊόντος ((FLAS Ε.Π.Ε.)

 

Ο κατασκευαστής ή ο διανομέας απαλλάσσεται από την υποχρέωση ευθύνης του προϊόντος μόνο εάν μπορεί να αποδείξει ότι:

-        το προϊόν έχει κατασκευαστεί ή διατεθεί στην αγορά για μη επιχειρηματικές δραστηριότητες

-        η βλαβή σύμφωνα με την τεχνολογία και την εξέλιξη της τεχνολογίας δεν ήταν αναγνωρίσιμη κατά τη στιγμή της διάθεσής του στην αγορά

-        το ελάττωμα του προϊόντος προέρχεται από την εφαρμογή μιας νομοθετική ή υποχρεωτική διαταγή  αρχών.

 

Ο Πελάτης μπορεί να διεκδικήσει τις αξιώσεις εγγύησης εντός 2 ετών. Με την λήξη προθεσμίας 2 ετών, μετά πια ο Πελάτης δεν μπορεί να αξιώσει τα δικαίωματά του. Μόλις ανακάλυψε την βλάβη, ο Πελάτης υποχρεώνεται να την γνωστοποιεί στον διανομέα χωρίς καθυστέρηση. Η βλαβή που γνωστοποιήθηκε εντός δύο μηνών από την ανακάλυψη της, θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση. Για τις ζημιές που προκύπτουν από την καθυστέρηση της επικοινωνίας, ευθύνεται ο Πελάτης.

 

Με σκοπό ειρηνικής και εξώδικης επίλυσης διαφορών καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια του προϊόντα και την εφαρμογή των κανόνων περί ευθύνης προϊόντος, ο Πελάτης έχει δυνατότητα να επικοινωνήσει με την αρμόδια επιτροπή διαιτησίας, η οποία την αρμοδιότητα την έχει λόγω του τόπου κατοικίας του Πελάτη και λειτουργεί δίπλα στο επαγγελματικό επιμελητήριο.

 

ΤΑ στοιχεία επικοινωνίας της Αρμόδιας Επιτροπής Διαιτήσίας της Βουδαπέστης που βασίζεται στην έδρα της FLAS Ε.Π.Ε.

 

λεωφόρος Krisztina 99. 3ος όροφος 310., Βουδαπέστη Τ.Κ. 1016

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 10. Βουδαπέστη 1253

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιτροπής Διαιτησίας βρίσκονται εδώ.

 

Ο Πελάτης δικαιούται να επιβάλει τα αιτήματά του που απορρέουν από καταναλωτική διαφορά ενώπιον των δικαστηρίων σε αστική διαδικασία.

 

Το ενημερωτικό δελτίο της Εθνιής Επιθεώρησης των Καταναλωτών σχετικά με τις σημαντικότερες πληροφορίες των διαδικτυακών αγορών βρίσκται εδώ:

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2704

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο newsletter